You are currently viewing Civilná ochrana: Ochrana obyvateľstva a príprava na povodne

Civilná ochrana: Ochrana obyvateľstva a príprava na povodne

Civilná ochrana je kľúčovým faktorom zabezpečenia bezpečnosti a ochrany obyvateľstva v prípade rôznych nebezpečenstiev a katastrof. Zahrňuje opatrenia na prevenciu, riešenie a následné obnovovanie po prírodných či ľudských katastrofách. Pre obce je dôležité mať vypracované plány ochrany obyvateľstva a tiež povodňové plány. V tomto článku si bližšie priblížime, čo civilná ochrana je a prečo by si obce mali nechať vypracovať tieto plány.

Čo je civilná ochrana?

Civilná ochrana je systém preventívnych opatrení, záchranných a nápravných krokov organizovaných vládou a obcami s cieľom minimalizovať škody na majetku a chrániť životy občanov v prípade rôznych ohrození. Môže ísť o prírodné katastrofy, ako sú povodne, suchá, požiare, ale aj ľudské zásahy, ako je terorizmus alebo priemyselné nehody. Hlavným cieľom civilnej ochrany je poskytnúť rýchlu a účinnú pomoc obyvateľstvu v núdzi a minimalizovať dopady týchto udalostí na spoločnosť. Firma BOMIKA s.r.o. je expert na civilnú ochranu.

Prečo sú dôležité plány ochrany obyvateľstva?

Vypracované plány ochrany obyvateľstva sú kľúčové pre efektívne zvládanie krízových situácií. Tieto plány definujú postupy, ktoré majú byť nasledované v prípade nebezpečenstva a katastrof. Zahŕňajú rôzne preventívne opatrenia, koordinované evakuačné plány, informačné kampane pre obyvateľstvo a špecifické úlohy pre rôzne orgány a organizácie.

tornada-a-burky
Tornáda sú úž bežné aj v našej oblasti

Plány ochrany obyvateľstva zvyšujú schopnosť obcí reagovať na krízové situácie, minimalizovať škody a chrániť životy. Rýchla a koordinovaná akcia môže ušetriť veľa ľudských životov a majetku. Čím lepšie sú tieto plány vypracované a presne implementované, tým účinnejšia bude reakcia na rizikové situácie.

Povinnosť vypracovať plán ochrany obyvateľstva ustanovuje zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. Plán ochrany obyvateľstva je dokument, ktorý obsahuje postupy na ochranu obyvateľstva pred následkami mimoriadnych udalostí. Plán ochrany obyvateľstva vypracúvajú orgány štátnej správy, samosprávne kraje, obce a právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú činnosť, ktorá môže ohroziť život, zdravie alebo majetok.

Plán ochrany obyvateľstva musí obsahovať:

 • analýzu možných mimoriadnych udalostí,
 • postupy na ochranu obyvateľstva pred následkami mimoriadnych udalostí,
 • organizačné zabezpečenie ochrany obyvateľstva,
 • materiálne zabezpečenie ochrany obyvateľstva,
 • informačné zabezpečenie ochrany obyvateľstva,
 • finančné zabezpečenie ochrany obyvateľstva.

Plán ochrany obyvateľstva musí byť pravidelne aktualizovaný.

Povodňové plány a prevencia

Povodne patria medzi najčastejšie a deštruktívne prírodné katastrofy, ktoré môžu postihnúť obce. Preto je veľmi dôležité mať vypracované povodňové plány a prevenciu. Tieto plány obsahujú analýzu rizika povodní, definujú oblasti, ktoré sú ohrozené, a navrhujú konkrétne opatrenia na minimalizáciu škôd.

Medzi bežné opatrenia povodňovej prevencie patria regulácia tokov vôd, výstavba hrádzí a ochranných protipovodňových bariér, monitorovanie stavu vôd a včasná výstraha obyvateľstva. Taktiež je dôležité zlepšovať vedomosti obyvateľov o správaní sa v prípade povodní a informovať ich o bezpečnostných opatreniach.

Povinnosť mať povodňový plán záchranných prác ustanovuje zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov. Povodňový plán záchranných prác je dokument, ktorý obsahuje postupy na záchranu života, zdravia a majetku osôb a majetku štátu, obcí a právnických osôb pred následkami povodní. Povodňový plán záchranných prác vypracúvajú orgány štátnej správy, samosprávne kraje, obce a právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú činnosť, ktorá môže ohroziť život, zdravie alebo majetok.

Povodňový plán záchranných prác musí obsahovať:

 • analýzu možných povodní,
 • postupy na záchranu života, zdravia a majetku osôb a majetku štátu, obcí a právnických osôb pred následkami povodní,
 • organizačné zabezpečenie záchranných prác,
 • materiálne zabezpečenie záchranných prác,
 • informačné zabezpečenie záchranných prác,
 • finančné zabezpečenie záchranných prác.

Povodňový plán záchranných prác musí byť pravidelne aktualizovaný.

Preventívne opatrenia a evakuačné plány

Aby sme boli ešte viac konkrétni, plány ochrany obyvateľstva by mali obsahovať detailné preventívne opatrenia, ako napríklad vybudovanie útulkov a bezpečných miest pre evakuáciu, zriadenie informačných centier pre občanov, ktoré poskytujú aktuálne informácie o situácii a ohrození. Rovnako by mali obsahovať postupy na koordinovanú evakuáciu, aby sa obyvatelia bezpečne a rýchlo dostali z ohrozených oblastí.

Analýza rizika povodní a ochrana postihnutých oblastí

Dôležité je tiež dôkladne analyzovať riziká povodní a navrhnúť konkrétne opatrenia na minimalizáciu škôd. To môže zahŕňať prispôsobenie zástavby a infraštruktúry tak, aby bola menej citlivá na povodne, ako aj výstavbu protipovodňových zariadení a bariér. Identifikovanie oblastí s vyšším rizikom povodní a ich označenie umožňuje rýchlejšiu reakciu a lepšiu ochranu postihnutých oblastí.

Vzdelávanie verejnosti a praktické tipy pre jednotlivcov

Okrem vypracovania plánov ochrany obyvateľstva je dôležité venovať pozornosť aj vzdelávaniu verejnosti. Informovaní a pripravení občania môžu účinne prispieť k znižovaniu rizika a ochrane seba samých a svojich rodín. Články, kampane a workshopoch, ktoré sa zameriavajú na informovanie verejnosti o správaní sa počas povodní alebo iných núdzových situácií, by mohli pomôcť zvýšiť povedomie a pripravenosť obyvateľstva.

Dlhodobé riadenie sucha a prevencia požiarov

Okrem povodní sú dnes veľkým problémom aj dlhotrvajúce suchá a následné požiare. Zmeny klímy zvyšujú frekvenciu a intenzitu suchá, čo vedie k vysušovaniu pôdy a zvyšovaniu požiarových rizík. Plánovanie a prevencia sú kľúčové v boji proti týmto problémom. To zahŕňa včasné identifikovanie sucho ohrozených oblastí, riadenie vodných zdrojov, vzdelávanie verejnosti o ohni a požiarnych bezpečnostných opatreniach.

požiare-v-dôsledku-sucha
Požiare v dôsledku sucha

Štatistiky a príklady

Pre ilustráciu dôležitosti plánov ochrany obyvateľstva a ich efektivity môžeme pozvať pozornosť na konkrétne štatistiky a príklady. Prípadové štúdie o úspešnom zvládnutí núdzových situácií, ako aj čísla o minimalizovaných škodách a zachránených ľudských životoch, môžu podporiť osvetovú činnosť a ukázať, aký pozitívny vplyv majú tieto plány na spoločnosť.

V rokoch 2010 až 2020 boli najčastejšími dôvodmi mimoriadnych situácií prírodné katastrofy, ako sú povodne, búrky a sucho. V rokoch 2020 až 2022 sa však najčastejším dôvodom mimoriadnych situácií stalo sucho. Sucho v roku 2022 zasiahlo 10 krajov a spôsobilo škody vo výške viac ako 100 miliónov eur. Sucho malo negatívny vplyv na životy ľudí a hospodárstvo Slovenska.

V rokoch 2000 až 2020 bolo na Slovensku vyhlásených 100 mimoriadnych situácií. Najčastejším dôvodom vyhlásenia mimoriadnej situácie bol požiar (35%). Ďalšími častými dôvodmi boli povodne (20%), búrky (15%) a snehové kalamity (10%). Mimoriadne situácie spôsobili škody vo výške viac ako 1 miliardy eur. Najdrahšou mimoriadnou situáciou bola povodeň v roku 2013, ktorá spôsobila škody vo výške viac ako 500 miliónov eur.

Využitie satelitných záberov na vyhodnocovanie mimoriadnych udalostí

V súčasnej dobe sa stále viac využívajú satelitné zábery a technológie na monitorovanie a vyhodnocovanie mimoriadnych udalostí, ako sú povodne, suchá a požiare. Satelitné snímky poskytujú cenné informácie o situácii v postihnutých oblastiach, a to nielen v reálnom čase, ale aj pred a po udalostiach. Tieto snímky môžu pomôcť určiť rozsah škôd a ohrozené oblasti, čo je neoceniteľné pri plánovaní a organizovaní záchranných a pomocných operácií.

Príklad môžete vidieť na obrázku nižšie, kde je červeným zvýraznením jasne ukázané, aké škody spôsobil nedávny požiar na ostrove Rodos. S nami získate prístup k podobným užitočným službám.

rhodos-poziar
Škody spôsobené požiarom na ostrove Rodos snímka z 28.7.2023

Záver

Civilná ochrana je neoddeliteľnou súčasťou bezpečnosti a ochrany obyvateľstva v prípade katastrof a krízových situácií. Vypracované plány ochrany obyvateľstva a povodňové plány sú nevyhnutné pre efektívne zvládanie takýchto udalostí. Obce by mali venovať primeranú pozornosť ich vytváraniu a pravidelnému aktualizovaniu, aby boli pripravené čeliť všetkým možným rizikám, vrátane sucha a požiarov, a minimalizovali škody na majetku a obyvateľstve.

Dúfame, že tento článok vám pomohol lepšie pochopiť význam civilnej ochrany a dôležitosť vypracovaných plánov pre obce. Spoločne sa môžeme podieľať na budovaní odolných a bezpečných komunít. Neváhajte nás kontaktovať pre vypracovanie Vašich plánov civilnej ochrany obyvateľstva, alebo povodňového plánu záchranných prác obce.